Thông Tin Ứng Viên

QUẢN LÝ KINH DOANH VÙNG (ASM) – LĨNH VỰC THIẾT BỊ DI ĐỘNG & DỊCH VỤ VIỄN THÔNG